Öster Vrenninge-Vefde Viltvårdsområde är Västmanlands och ett av Sveriges äldsta viltvårdsområden. Området bildades 3 juli 1938, som det tredje i landet, av framsynta markägare och jägare inom Öster Vrenninge, Vevde, Asplund, Bennerstigen och Källsvedets byar. Ändamålet var och är en sammanhållen viltvård och jakt inom området. Området omfattar ca 2200 ha sammanhållen skogsmark med omkringliggande byars åkermarker med 28 olika markägare.

Markerna håller goda viltstammar av i regionen förekommande viltarter. Jakträtten är knuten till markägandet där markägaren eller någon i dennes ställe disponerar jakträtten. Verksamheten har en klar karaktär av traditionell "allmogejakt", innebärande förvaltande av viltstammarna utan kommersiella inslag. Älgjakten, som får många är jaktårets höjdpunkt, bedrivs som gemensamhetsjakt medan småviltjakten utövas enskilt eller i grupp över hela området. Viltvårdsområdet har ett mycket gott samarbete med intilliggande jaktlag och ingår i Fläckebo-Haraker älgskötselområde samt är medlem i Svenska Jägareförbundet.

Föreningens styrelse kan kontaktas genom vvo@vrenninge.se.

Interna Länkar (publika)
 Föreningens historia
 Bildarkiv
 Älgjakt (av Helge Ericsson)
 Jägartyper
 Artikel i Sala Allehanda 2011-10-12 (Framsida, Artikel)
Interna Länkar (lösenordsskyddade)
Externa Länkar